Υγρό σαπούνι για τρόχαλα SC5

Συμπηκνωμένο για 20λίτρα