Θήκη για γραναδόρους

H θήκη έχει 23 θέσεις για γραναδόρους